Book Review: Heads You Win

Opening a Kannada Word document

My colleague calls me this morning.  "Hey, I have a couple of Word documents in Kannada.  When I open it, it shows gibberish.  I tried installing Kannada fonts but may have messed it up.  Can you try?"

I had Microsoft World 2013.  I opened the doc and not surprisingly, saw gibberish.  Now the question was what font to install.  A search for kannada fonts gave a large number of results.  There were several kannada fonts available.

I tried with Baraha font from this site.  No luck.
Then I moved on to this one. Same issue.

It didn't take much time for me to figure out that I needed the same font that had been used in creating the doc.  Now how does that one get that info?

I got to the page - how to get a list of fonts used in a particular document.

The answer there led to a stackoverflow question, which was related to programmatically getting the list of fonts. But the answer to that was what helped.

 • Open the Word document as a zip file - essentially extract that file using an unzipper (I used 7z).
 • One of the folders you see is word
 • One of the files therein is fontTable.xml
 • Open it in an XML viewer (your browser is a good bet).

What did I get, besides other English language fonts?

<w:font w:name="Nudi 01 e">

I now needed to look for the font Nudi 01 e.  The search was now easier, and I was able to get a font file exactly matching that here.

I installed that and viola, I could open the Kannada word doc.  Export to pdf worked and that was that!

I did search for Nudi and hit this Government page.  Notice the typo for software in the page title.  But the download link gave me a "Forbidden" error - so much for the official font!

I also barked up the wrong tree by seeing this link to dowload Office Language Interface Pack 2013 - Kannada.  Only after installing did I realize that helps in showing up the Office menus in Kannada!


Comments

 1. hi Raghuram.. i am also facing the same issue as above but both the url's are not working to download the Nudi 01 e font. can you please share it with me if you have it?

  Thanks and Regards
  Karthik K Bhat

  ReplyDelete
  Replies
  1. Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...

   Delete
  2. Cleartrip Customer Care Number..6299079755..7635065223..6206269352..7635065278
   Support Customer Care Helpline Number..7970590976..9163119689...6299079755
   Cleartrip Customer Care Number..6299079755..7635065223..6206269352..7635065278
   Support Customer Care Helpline Number..7970590976..9163119689...6299079755
   Cleartrip Customer Care Number..6299079755..7635065223..6206269352..7635065278
   Support Customer Care Helpline Number..7970590976..9163119689...6299079755

   Delete
 2. ²æÃ
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä ¥Àæ¸À£Àß
  ±ÀÆ «vÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
  ªÀiÁ£ÀågÉÃ
  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, eÁ¯Á ºÉƧ½ JA ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 9-09-2015gÀ §ÄzÀªÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ gÀªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀ ±ÀÆ «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆgÀÄvÉÛêÉ
  ¸ÀܼÀ:- JA ºÉƸÀºÀ½î ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ÁoÀ ±Á¯Á DªÀgÀt
  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ,
  ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ( JA ºÉƸÀºÀ½î ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆUÀ)
  ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ
  ²æà JA gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄågÀªÀgÀÄ (UÁæªÀiÁ CzsÀåPÀëgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î)
  ²æà ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà £ÁUÉñïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀiÁgÉãÀºÀ½î ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ
  ²æà ªÉAPÀlgÁªÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà zÁåªÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ªÀÄĤªÉAPÀlªÀÄägÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ J¸ï n JA ¹ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà gÁªÀĪÀÄÆwðgÀªÀgÀÄ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ


  ¸ÀªÀðjUÀÆ DzÀgÁzÀ ¸ÁéUÀvÀ
  EAw
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j)
  §Æ¢UÉgÉ zÉêÀ£ÀºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæ, f¯Éè

  ReplyDelete
  Replies
  1. Can see ur replies in kannada also gibbrish.
   I need help to print kannada document.
   Can u .. kindly help

   Delete
 3. ²æÃ
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä ¥Àæ¸À£Àß
  ±ÀÆ «vÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
  ªÀiÁ£ÀågÉÃ
  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, eÁ¯Á ºÉƧ½ JA ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 9-09-2015gÀ §ÄzÀªÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ gÀªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀ ±ÀÆ «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆgÀÄvÉÛêÉ
  ¸ÀܼÀ:- JA ºÉƸÀºÀ½î ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ÁoÀ ±Á¯Á DªÀgÀt
  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ,
  ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ( JA ºÉƸÀºÀ½î ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆUÀ)
  ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ
  ²æà JA gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄågÀªÀgÀÄ (UÁæªÀiÁ CzsÀåPÀëgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î)
  ²æà ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà £ÁUÉñïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀiÁgÉãÀºÀ½î ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ
  ²æà ªÉAPÀlgÁªÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà zÁåªÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ªÀÄĤªÉAPÀlªÀÄägÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ J¸ï n JA ¹ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà gÁªÀĪÀÄÆwðgÀªÀgÀÄ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ


  ¸ÀªÀðjUÀÆ DzÀgÁzÀ ¸ÁéUÀvÀ
  EAw
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j)
  §Æ¢UÉgÉ zÉêÀ£ÀºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæ, f¯Éè

  ReplyDelete
 4. very helpful ! Thanks !

  ReplyDelete
 5. Extremely Helpful.. Thanks a lot!

  ReplyDelete
 6. Hi i have 80 pages of kannada pdf file,.. how to convert into word file.. please would you guide me how to do that?

  ReplyDelete
 7. This is great and helpful post. Thanks for sharing informative post.
  https://www.bharattaxi.com

  ReplyDelete

Post a Comment