Opening a Kannada Word document

My colleague calls me this morning.  "Hey, I have a couple of Word documents in Kannada.  When I open it, it shows gibberish.  I tried installing Kannada fonts but may have messed it up.  Can you try?"

I had Microsoft World 2013.  I opened the doc and not surprisingly, saw gibberish.  Now the question was what font to install.  A search for kannada fonts gave a large number of results.  There were several kannada fonts available.

I tried with Baraha font from this site.  No luck.
Then I moved on to this one. Same issue.

It didn't take much time for me to figure out that I needed the same font that had been used in creating the doc.  Now how does that one get that info?

I got to the page - how to get a list of fonts used in a particular document.

The answer there led to a stackoverflow question, which was related to programmatically getting the list of fonts. But the answer to that was what helped.

 • Open the Word document as a zip file - essentially extract that file using an unzipper (I used 7z).
 • One of the folders you see is word
 • One of the files therein is fontTable.xml
 • Open it in an XML viewer (your browser is a good bet).

What did I get, besides other English language fonts?

<w:font w:name="Nudi 01 e">

I now needed to look for the font Nudi 01 e.  The search was now easier, and I was able to get a font file exactly matching that here.

I installed that and viola, I could open the Kannada word doc.  Export to pdf worked and that was that!

I did search for Nudi and hit this Government page.  Notice the typo for software in the page title.  But the download link gave me a "Forbidden" error - so much for the official font!

I also barked up the wrong tree by seeing this link to dowload Office Language Interface Pack 2013 - Kannada.  Only after installing did I realize that helps in showing up the Office menus in Kannada!


Comments

 1. hi Raghuram.. i am also facing the same issue as above but both the url's are not working to download the Nudi 01 e font. can you please share it with me if you have it?

  Thanks and Regards
  Karthik K Bhat

  ReplyDelete
  Replies
  1. Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...Customer care helpline number...6260874177...9934260792...8374241357...

   Delete
 2. ²æÃ
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä ¥Àæ¸À£Àß
  ±ÀÆ «vÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
  ªÀiÁ£ÀågÉÃ
  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, eÁ¯Á ºÉƧ½ JA ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 9-09-2015gÀ §ÄzÀªÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ gÀªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀ ±ÀÆ «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆgÀÄvÉÛêÉ
  ¸ÀܼÀ:- JA ºÉƸÀºÀ½î ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ÁoÀ ±Á¯Á DªÀgÀt
  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ,
  ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ( JA ºÉƸÀºÀ½î ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆUÀ)
  ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ
  ²æà JA gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄågÀªÀgÀÄ (UÁæªÀiÁ CzsÀåPÀëgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î)
  ²æà ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà £ÁUÉñïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀiÁgÉãÀºÀ½î ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ
  ²æà ªÉAPÀlgÁªÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà zÁåªÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ªÀÄĤªÉAPÀlªÀÄägÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ J¸ï n JA ¹ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà gÁªÀĪÀÄÆwðgÀªÀgÀÄ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ


  ¸ÀªÀðjUÀÆ DzÀgÁzÀ ¸ÁéUÀvÀ
  EAw
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j)
  §Æ¢UÉgÉ zÉêÀ£ÀºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæ, f¯Éè

  ReplyDelete
  Replies
  1. Can see ur replies in kannada also gibbrish.
   I need help to print kannada document.
   Can u .. kindly help

   Delete
 3. ²æÃ
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä ¥Àæ¸À£Àß
  ±ÀÆ «vÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
  ªÀiÁ£ÀågÉÃ
  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ vÁ®ÆèPÀÄ, eÁ¯Á ºÉƧ½ JA ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 9-09-2015gÀ §ÄzÀªÁgÀzÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ gÀªÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀ ±ÀÆ «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä PÉÆgÀÄvÉÛêÉ
  ¸ÀܼÀ:- JA ºÉƸÀºÀ½î ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ÁoÀ ±Á¯Á DªÀgÀt
  PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ,
  ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ( JA ºÉƸÀºÀ½î ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆUÀ)
  ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÀÄ
  ²æà JA gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄågÀªÀgÀÄ (UÁæªÀiÁ CzsÀåPÀëgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î)
  ²æà ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà £ÁUÉñïgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀiÁgÉãÀºÀ½î ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ
  ²æà ªÉAPÀlgÁªÀÄgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà zÁåªÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ªÀÄĤªÉAPÀlªÀÄägÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ J¸ï n JA ¹ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà ªÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ JA ºÉƸÀºÀ½î
  ²æà gÁªÀĪÀÄÆwðgÀªÀgÀÄ ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j) §Æ¢UÉgÉ


  ¸ÀªÀðjUÀÆ DzÀgÁzÀ ¸ÁéUÀvÀ
  EAw
  ²æà PÁ®¨sÀÉÊgÀªÉñÀégÀ ¸Áé«Ä zÉêÁ®AiÀÄzÀ ¸ÉªÁ læ¸ïÖ(j)
  §Æ¢UÉgÉ zÉêÀ£ÀºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæ, f¯Éè

  ReplyDelete
 4. very helpful ! Thanks !

  ReplyDelete
 5. Extremely Helpful.. Thanks a lot!

  ReplyDelete
 6. Hi i have 80 pages of kannada pdf file,.. how to convert into word file.. please would you guide me how to do that?

  ReplyDelete

Post a Comment